Autor: admin
Datum objave: 30.10.2019
Share


HAZU znanstveno-stručni skup u povodu 10. obljetnice pokretanja Digitalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14 8. studenoga 2019. / 8 November 2019

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

imaju čast pozvati Vas na

znanstveno-stručni skup u povodu 10. obljetnice pokretanja

Digitalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

/ have the honor of inviting you to the scientific and expert meeting on the occasion of the 10th anniversary of launching the Digital Collection of the Croatian Academy of Sciences and Arts

DIGITALNA ZBIRKA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I

UMJETNOSTI – DiZbi.HAZU 2009. – 2019.

/ DIGITAL COLLECTION OF THE CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES

AND ARTS – DiZbi.HAZU 2009–2019

Zagreb, Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14

8. studenoga 2019.  / 8 November 2019

Govornici na skupu  / Speakers

dr. sc. Klementina Batina Odsjek za etnologiju HAZU, Zagreb

/ Ethnology Division

dr. sc. Zoran Bekić Sveučilišni računski centar (Srce), Zagreb

/ University Computing Centre

Kristijan Crnković, dipl. ing. ArhivPRO d.o.o., Koprivnica

Jasenka Ferber Bogdan Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Zagreb

/ Fine Arts Archives

Magdalena Getaldić  Gliptoteka HAZU, Zagreb

/ Glyptotheque

dr. sc. Nataša Jermen  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

/ The Miroslav Krleža Institute of Lexicography

mr. sc. Vedrana Juričić  Knjižnica HAZU, Zagreb

/ Library

dr. sc. Sofija Klarin Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

/ National and University Library

Janko Klasinc  Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Ljubljana

/ National and University Library

dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar  Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; DARIAH-HR

/ Institute of Ethnology and Folklore Research

dr. sc. Vlatka Lemić  Sveučilište u Zagrebu; ICARUS Hrvatska

/ University of Zagreb

dr. sc. Vesna Lovrić Plantić Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

/ Museum of Arts and Crafts

dr. sc. Tatijana Petrić  Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

/ National and University Library

Vikica Semenski  Knjižnice grada Zagreba

/ Zagreb City Libraries

Staša Skenžić  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

/ Ministry of Science and Education

dr. sc. Marijana Tomić  Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

/ Department of Information Sciences at the University of Zadar

Željko Trbušić  Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

/ Division for the History of Croatian Literature

dr. sc. Aleksandra Uzelac  Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

/ Institute for Development and International Relations

Mag. Petra Vide Ogrin  Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, Ljubljana

/ Slovenian Academy of Sciences and Arts

Programski odbor / Programme Committee

Jasenka Ferber Bogdan

dr. sc. Nataša Jermen

mr. sc. Vedrana Juričić

dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar

dr. sc. Vlatka Lemić

Anja Tkalec

dr. sc. Aleksandra Uzelac

Istoga dana u prostoru Knjižnice održat će

se sastanak radne skupine DARIAH

konzorcija ELDAH (Ethics and Legality in

the Digital Arts and Humanities) nakon

kojega će i njihovi članovi sudjelovati na

okruglom stolu. / A meeting of the DARIAH

Working Group of the ELDAH Consortium (Ethics

and Legality in Digital Arts and Humanities) will be

held at the Library on the same day. The delegates

will later join in the work of the round table.

• Knjižnica • Kabinet za arhitekturu i urbanizam – Arhiv

za likovne umjetnosti • Zavod za povijest hrvatske

književnosti, kazališta i glazbe – Odsjek za povijest

hrvatske književnosti, Odsjek za povijest hrvatskog

kazališta, Odsjek za povijest hrvatske glazbe • Jadranski

zavod • Zavod za povijesne i društvene znanosti u

Zagrebu – Odsjek za etnologiju • Zavod za povijest i

filozofiju znanosti u Zagrebu – Odsjek za povijest

medicinskih znanosti • Zavod za znanstveni i umjetnički

rad u Osijeku • Zavod za znanstvenoistraživački i

umjetnički rad u Bjelovaru • Zavod za znanstveni rad u

Varaždinu • Strossmayerova galerija starih majstora •

Kabinet grafike • Gliptoteka • Hrvatski muzej za

arhitekturu • Hrvatski muzej medicine i farmacije

/ • Library • Cabinet for Architecture and Urban Planning –

Fine Arts Archives • Institute for the History of Croatian

Literature, Theatre and Music – Division for the History of

Croatian Literature, Division for the History of Croatian

Theater, Division for the History of Croatian Music • Adriatic

Institute • Institute for Historical and Social Sciences in Zagreb

– Ethnology Division • Institute for the History and Philosophy

of Science in Zagreb – Division for the History of Medical

Sciences • Institute for Scientific and Artistic Work in Osijek •

Institute for Scientific Research and Artistic Work in Bjelovar •

Institute for Scientific Work in Varaždin • Strossmayer Gallery

of Old Masters • Department of Prints and Drawings •

Glyptotheque • Croatian Museum of Architecture • Croatian

Museum of Medicine and Pharmacy

PROGRAM  / PROGRAMME

10,00 – 10,30 Pozdravni govori  / Welcoming Speeches

•  akademik Velimir Neidhardt

predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  / President of the Croatian Academy of Sciences and Arts

•  dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture

Ministarstvo kulture RH  / Ministry of Culture

•  dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH  / Ministry of Science and Education

•  dr. Jennifer Edmond

direktorica DARIAH-ERIC konzorcija  / Director of the DARIAH-ERIC Consortium

•  Projekcija videospota o radu Digitalne zbirke HAZU 2009. – 2019.

(videoprojekcija Magdalena Getaldić, Gliptoteka; tekst Dina Mašina Delija, Knjižnica)

/ Video projection on the work of the Digital Collection HAZU 2009–2019

(video by Magdalena Getaldić, Glyptotheque; text by Dina Mašina Delija, Library)

10,30 – 11,30

DiZbi.HAZU jučer, danas, sutra  / DiZbi.HAZU yesterday, today and tomorrow

(moderatorica  / Chair  Klementina Batina)

•  Vedrana Juričić (Zagreb)

O počecima rada Digitalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

/ About the beginnings of the Digital Collection of the Croatian Academy of Sciences and Arts

•  Jasenka Ferber Bogdan (Zagreb)

DiZbi.HAZU danas – 10 godina iskustva  / DiZbi.HAZU today – 10 years of experience

•  Magdalena Getaldić (Zagreb)

Muzejsko-galerijske zbirke u Digitalnoj zbirci HAZU  / Museums and Galleries in HAZU Digital Collection

•  Željko Trbušić (Zagreb)

Izazovi digitalizacije arhivskoga gradiva u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe

/ The challenges of digitizing archive material at the Institute for the History of Croatian Literature, Theatre and Music

•  Kristijan Crnković (Koprivnica)

Pogled u budućnost Digitalne zbirke HAZU  / A look into the future of HAZU Digital Collection

11,30 – 12,00  Stanka za kavu  / Coffee break

12,00 – 13,30

Digitalizacijske prakse partnerskih ustanova  / The Digitization Practices of Partner Institutions

(moderatorica  / Chair  Klementina Batina)

•  Janko Klasinc (Ljubljana)

Digital Library of Slovenia: Digitization Strategies and Challenges

•  Petra Vide Ogrin (Ljubljana)

Slovenska biografija – od starega k novemu  / Slovenian Biography – from old to new

•  Vesna Lovrić Plantić (Zagreb)

Europeana Archaeology: Obogaćivanje zapisa na Europeani s ciljem optimizacije pretraživanja i korištenja

/ Europeana Data Enrichment for Optimizing Search and Use

•  Sofija Klarin (Zagreb)

Suradnja u izgradnji digitalnih zbirki – put prema Hrvatskoj digitalnoj knjižnici

/ Collaboration in Creating Digital Collections – the Way towards Croatian Digital Library

•  Vikica Semenski (Zagreb)

Digitalizirana zagrebačka baština – postignuća i izazovi

/ Digitized Zagreb Heritage – Achievements and Challenges

•  Marijana Tomić (Zadar)

Baza vodenih znakova  / Watermarks database

13,30 – 14,30 Ručak  / Lunch (Catering)

14,30 – 16,00

Okrugli stol – Politike i prakse digitalne kulture: prema koordiniranom suradničkom modelu

/ Round Table – Digital Culture Policies and Practices: Towards a Coordinated Collaborative Model

Uvodno izlaganje i moderatorica  / Keynote Speech and Chair

•  Aleksandra Uzelac (Zagreb)

Sudjeluju  / Participants

•  Nataša Jermen (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb  / The Miroslav Krleža Institute of Lexicography )

•  Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb  / Institute of Ethnology and Folklore

Research ; DARIAH-HR)  •  Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu  / University of Zagreb ; ICARUS Hrvatska)

•  Tatijana Petrić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  / National and University Library )  •  Staša Skenžić

(Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH  / Ministry of Science and Education )  •  Zoran Bekić (Sveučilišni

računski centar, Zagreb  / University Computing Centre ) te predstavnici Ministarstva kulture RH  / Ministry of

Culture – representatives

U Hrvatskoj su procesi digitalizacije u većoj mjeri započeli

tijekom 2000-ih te su intenzivirani u proteklih 10 godina,

tijekom kojih su brojne baštinske ustanove radile na

digitalizaciji svojih zbirki. Jedan od primjera takvih

inicijativa jest i DiZbi.HAZU. No u Hrvatskoj se digitalnoj

transformaciji kulturnog sektora i gradnji resursa digitalne

kulture nije pristupilo na sustavan način. Digitalizacija

kulturnih sadržaja odvijala se logikom 'odozdo' – bez

mehanizma koordinacije među kulturnim ustanovama,

bez jasnog cilja koji se želi postići ulaganjem u

digitalizaciju te bez jasnih elemenata za mjerenje

uspješnosti postignutih rezultata. Na ovom okruglom

stolu želimo u fokus staviti pitanja – koje su pretpostavke

održive digitalne kulture u budućnosti te kakvi su

postojeći poslovni modeli i na kakve prepreke nailazimo –

kroz tri potpitanja:

• ŠTO bismo sve trebali i mogli koordinirati u području

digitalne kulture i na kojem bismo planu mogli surađivati?

• KAKO možemo promijeniti dosadašnju praksu vođenja

brojnih,  malih  i  nekoordiniranih  digitalizacijskih

projekata? Koje su koristi od suradničkog pristupa? Koje

su prepreke suradnji? Koje su pretpostavke za poticanje

suradničkog načina razvijanja digitalnih kulturnih resursa?

• ZAŠTO je nužna dobra koordinacija i suradnja? Koje su

moguće posljedice njihova izostanka? Koji su primjeri

dobre prakse?

/ The digitization processes in Croatia began in the early 2000s

and became intensified over the past 10 years, during which

numerous heritage institutions digitized their collections.

DiZbi.HAZU is an example of such initiatives. However, the

digital transformation of the cultural sector in Croatia and

building digital culture resources have not been tackled

systematically. The digitization of cultural content was carried

out by a bottom-up logic – without a mechanism of coordina-

tion among cultural institutions, without a clear aim to be

achieved by investing in digitization, as well as without clear

elements for measuring the success of the results achieved. At

this round table, we wish to focus on the following issues – what

are the assumptions of a sustainable digital culture in the future,

and what are the existing business models and which obstacles

are we facing – through three questions:

• WHAT should and could we coordinate, and how could we

collaborate in the digital culture domain?

• HOW can we change the previous practice of managing

numerous, small and uncoordinated digital projects? What are

the benefits of a collaborative approach? What are the obstacles

to cooperation? What are the prerequisites for fostering a

collaborative way of developing digital cultural resources?

• WHY are good coordination and cooperation necessary?

What are the possible consequences of their absence? Which

are examples of good practice?

232
Kategorije: Društvo
Developed by LELOO. All rights reserved.